pro úvodní fázi práce začínající firmy

Obsah

VŠCHT jede!

Zakládací listina[upravit]

Cíle projektu:             Zvýšení propagace VŠCHT Praha v souvislosti s prodejem propagačních materiálů.

Popis projektu:    Firma má za cíl zvýšit propagaci naší školy, to znamená zvýšit prodej propagačních materiálů, které jsou v současné době osekané, nikdo o nich neví a pokud o nich někdo ví, neví, kde se prodávají. „VŠCHT jede“ si dává za úkol změnit tuto situaci, aby lidé měli větší zájem o reklamní předměty a byly jim dostupné.

Role ve firmě:

 • Manažer:             Markéta Losová
 • Zapisovatel:         Markéta Losová
 • Reportér:             Marek Lavorenti
 • Průzkumník:        Dominika Kollárová
 • Reflektor:             Anna Krejčí, Marek Lavorenti
 • Web designer:     Anna Krejčí

Omezení:             Projekt bude dokončen do 30. 6. 2017

 

Popis produktu[upravit]

Firma má za cíl zvýšit propagaci školy zvýšením prodeje propagačních materiálů. Prodejní místa nejsou ve škole dostatečně označena, spousta studentů vůbec neví, jaké předměty škola prodává. Firma by převzala vše, co se týká propagačních materiálů – od vymýšlení a nabízení produktů přes přijímání objednávek až po samotný prodej. Jejím úkolem by bylo oživit propagační předměty na škole.

Rizika[upravit]

Riziko

Reakce

 Špatně položené otázky

 Otestování dotazníku na malém  vzorku  potenciálních zákazníků

 Nedostatečný počet respondentů

 Rozeslání mezi spolužáky, kolegy  z laboratoře; využití sociálních sítí

Nepravdivě vyplněné dotazníky

 Vyloučení dotazníků s očividně lživě  vyplněnými údaji.

 Špatné množství objednaných  produktů

 Zpočátku objednávání menšího  množství, dle poptávky úprava  objednávaného množství.

 Špatné ocenění produktů

 Srovnání s cenami konkurence.

 Zpoždění dodávky zboží

 Spolehlivý dodavatel s dobrými  referencemi.

 Smluvní pokuta za chybné zboží a  prodlevy  dodávek.

Řízení kvality[upravit]

Definice kvality:

 • plnění stanoveného harmonogramu;
 • zajištění dostatečného počtu respondentů při získávání dat z dotazníků (stanoveno v Harmonogramu a rozpisu prací);
 • výběr produktů na základě výsledků dotazníku nikoli na základě osobního přesvědčení.

Kontrola kvality:

Kontrola kvality přípravy projektu spočívá především v kontrole plnění harmonogramu – tj. každotýdenní odškrtávání splněných úkolů a porovnávání dosažených výsledků se zadanými požadavky (např. počet respondentů). Kontrola kvality je také zajištěna provázáním úkolů mezi jednotlivými členy týmu.

V případě, že se ukáže, že má firma potenciál, je potřeba definici kvality rozšířit o kritéria pro běžný provoz firmy – např. pravidelná kontrola prodeje, spokojenost zákazníků, poptávka po jiných předmětech atd.

Pracovní deník[upravit]

17. 11. 2016        1. schůzka

Zúčastnění:Markéta, Dominika, Anna

Úkoly ke splnění na 1. schůzce:

 1. Vytvoření názvu.
 2. Vytvoření skupiny pro společnou komunikaci.

Výstup ze schůzky:

 • Byla vytvořena skupina pro komunikaci.

24. 11. 2016        2. schůzka

Zúčastnění: všichni

Úkoly ke splnění na 2. schůzce:

 1. Udělení rolí.
 2. Ujasnění cílů a konceptu projektu.
 3. Návrh produktů.
 4. Rozdělení úkolů na následující týden.

Výstup ze schůzky:

 • všechny body vyřešeny;
 • do příští schůzky:
  • návrhy nových produktů (Domča, Markéta);
  • navázání kontaktů s partnery (Domča, Mára, Markéta).

1. 12. 2016           3. schůzka

Zúčastnění: Dominika, Anna, Marek

Úkoly ke splnění na 3. schůzce:

 1. Shrnutí od partnerů – vyhodnocení budoucí spolupráce, životnosti projektu.
 2. Průzkum trhu.
 3. Stanovení rizik.

Výstup ze schůzky:

 • byly vybrány finální nové produkty k propagaci školy
 • byl vytvořen dotazník (česká a anglická verze), díky kterému zjistíme zájem o vybrané produkty a rozeslán všemi členy
 • byla stanovena rizika

8. 12. 2016           4. schůzka

Zúčastnění: Markéta, Anna, Marek

Úkoly ke splnění na 4. schůzce:

 1. Předběžné hodnocení dotazníků.
 2. Výběr dodavatelů.

Výstup ze schůzky:

 • vyplnili jsme Business Model Canvas
 • vybrali jsme potenciální dodavatele pro naše produkty
 • odeslali jsme požadavky na předběžné nacenění produktů

15. 12. 2016           5. schůzka

Zúčastnění: Markéta, Anna, Marek

Úkoly ke splnění na 5. schůzce:

 1. Vyhodnocení dotazníků.
 2. Vytvoření prezentace.
 3. Sepsání závěrečné zprávy.

Výstup ze schůzky:

 • vyhodnotili jsme dotazník;
 • celkově jsme vyhodnotili směr ubírání našeho projektu;
 • sepsali jsme závěrečnou zprávu;
 • začali jsme připravovat prezentaci našeho projektu.

Závěrečná zpráva[upravit]

                V uplynulých týdnech jsme provedli průzkum zájmu o propagační předměty na VŠCHT v Praze. O projektu jsme dále hovořili s Oddělením komunikace na VŠCHT a 4Students. Zde uvádíme výsledky našich průzkumů:

Oddělení komunikace

                Oddělení komunikace nám poskytlo následující informace:

 • propagační materiály na VŠCHT Praha jsou prodělečné, VŠCHT Praha je musí stále dotovat;
 • VŠCHT Praha nemá finanční prostředky pro rozšíření;
 • e-shop z jejich pohledu nemá smysl z následujících důvodů:
  • komplikovanost propojení s účetní a celkově systémem VŠCHT,
  • finanční nevýhodnost při současném počtu studentů,
  • málo pracovních sil;
  • ČVUT i přes mnohem větší počet studentů má také prodělečný e-shop.

4Students

E-shop, který provozuje 4Students na prodej laboratorních plášťů je náročný jak časově, tak finančně.

Vlastní průzkum zájmu o propagační předměty

                Sestavili jsme dotazník, který měl za úkol zjistit zájem studentů o propagační předměty a zvýšit povědomí o jejich existenci. V dotazníku byly uvedeny i návrhy na nové předměty.

                Na českou verzi dotazníku odpovědělo 455 dotázaných z cca 4000 studentů. Na anglickou verzi odpovědělo 27 dotázaných z cca 300 zahraničních studentů z výměnných programů. Celkově odpovědělo 334 žen a 148 mužů z řad studentů bakalářských, magisterských i doktorandských programů, zaměstnanců či absolventů, ale také středoškolských studentů. Procentuální zastoupení odpovědí z dotazníku je uvedeno v následující tabulce.

 

Ženy

Muži

 

Ano [%]

Ne  [%]

Ano  [%]

Ne  [%]

Bikicheminy

17,8

82,2

24,3

75,7

Kondomy

48,3

51,7

58,0

42,0

Bloky

83,2

16,8

72,0

28,0

Šály a kulichy

61,3

38,7

72,7

27,3

Miniatura

39,7

60,3

36,6

63,4

Magnetky

37,5

62,5

43,7

56,3

Náušnice ve tvaru molekuly

76,3

23,7

38,3

61,7

Kryt na telefon

63,0

37,0

58,5

41,5

Kravata

33,3

66,7

67,8

32,2

Miska

58,9

41,1

61,4

38,6

 

Závěr

Na základě informací z dotazníku jsme vyhodnotili, že o propagační materiály je na naší škole zájem. Na druhou stranu na základě zkušeností Oddělení komunikace je zde počet cílových zákazníků příliš malý na to, aby firma byla životaschopná natož výdělečná. Z těchto všech údajů jsme se rozhodli pro obměnu profilu firmy. Firma by se neměla omezovat pouze na propagaci VŠCHT Praha, ale měla by se obecně zabývat propagací vysokých škol (příp. i středních škol atd.) a prodejem jejich propagačních materiálů. Spolupráce by fungovala následovně: škola by poskytnula své logo, barvy a zadala by požadavky na typ materiálů. Úkolem firmy by pak bylo zajištění těchto materiálů, zajištění prodejních míst i prodej samotný. Škola by tím získala propagaci a dále by získala nižší cenu za materiály, protože by firma pracovala s většími objemy produktů. Zisk z prodeje by náležel firmě.

Harmonogram

 

Štítky: